Ka Pai Kaiti

Community Organisation

Ka Pai Kaiti
PO Box 3072
Kaiti
Gisborne

Kaiti Tū, Kaiti Ora